Το σύστημα πολυδεύκης , που έχει σχεδιαστεί από ειδικούς επιστήμονες έρχεται να καλύψει τις ανάγκες μιας επιχείρησης για καλύτερη και ορθολογικότερη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης.

Ειδικότερα σε ότι αφορά την αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για την κάλυψη νέων θέσεων μιας επιχείρησης ή για την ανακατανομή των υφιστάμενων θέσεων εργασίας συντάσσεται  σχέδιο  αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που γίνεται σε συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη και με τμήμα ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης αν υπάρχει.

Το σχέδιο  ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης περιλαμβάνει :
Ανάλυση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και   
   πρόβλεψη αναγκών για νέο προσωπικό
Ανάλυση της εργασίας και πιο συγκεκριμένα
   α) περιγραφή εργασίας ( καθήκοντα, συνθήκες εργασίας) 

   β) περιγραφή προσόντων ( επίπεδο γνώσεων, εμπειρία,  
   δεξιότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας)
αξιολόγηση και επιλογή νέου προσωπικού εφ όσον   
   απαιτείται
αξιολόγηση και ανακατανομή  του υπάρχοντος 
   προσωπικού στις θέσεις 
εργασίας της επιχείρησης
εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Το σύστημα πολυδεύκης  στηρίζεται στην αξιολόγηση του ατόμου βάση  χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του αλλά και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την κάθε θέση εργασίας.

Η γνώση των  χαρακτηριστικών του ατόμου αποτελούν το βασικό εννοιολογικό εργαλείο στην οργανωσιακή συμπεριφορά και το σύγχρονο management.

Στο σύστημα πολυδεύκης χρησιμοποιείται ένα τεστ προσωπικότητας που σκοπό έχει να ανιχνεύσει εκείνα τα ψυχολογικά και διακριτά χαρακτηριστικά του ατόμου που παίζουν σημαντικό ρόλο  στην πρόβλεψη ή στην εξήγηση της συμπεριφοράς του ατόμου στο χώρο εργασίας.

Η προσωπικότητα του ατόμου (ο συνδυασμός των ψυχολογικών και διακριτών χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου που διαμορφώνουν τον μοναδικό τύπο συμπεριφοράς του ) βοηθά να προσδιορίσουμε σε ποια επαγγέλματα θα είχε καλύτερη απόδοση , ποιες θα ήταν οι πιθανές αντιδράσεις του  ή η στάση του στο εργασιακό περιβάλλον.

Δεξιότητες Αξιολόγηση ικανοτήτων
Είναι γεγονός ότι κάθε επάγγελμα απαιτεί ορισμένες δεξιότητες. Πέραν τις εξειδίκευσης που μπορεί να απαιτεί μία θέση και προσδιορίζεται από τις σπουδές που έχει κάνει κάθε άτομο, διάφορα τεστ ικανοτήτων μπορούν να μας βοηθήσουν για την επιλογή μεταξύ ατόμων που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα.

Τα τεστ ικανοτήτων  περιλαμβάνουν μια σειρά  ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις ( multiple choise) που πρέπει να απαντηθούν σε συγκεκριμένο χρόνο  ( συνήθως περιορισμένο) και στόχο έχουν να αξιολογήσουν κυρίως την κρίση και την αντιληπτική ικανότητα.

Τα τεστ ικανοτήτων που χρησιμοποιούμε κάθε φορά είναι ανάλογα με τα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας που ενδιαφερόμαστε να καλύψουμε. Σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους επιστημονική ομάδα αναλαμβάνει τη προσαρμογή ή τη σύνταξη εκ νέου τεστ ικανοτήτων.

Επιλογή προσωπικού
Η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου μέσα από το αντίστοιχο τεστ , η αξιολόγηση των δεξιοτήτων μέσα από τα τεστ ικανοτήτων , σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες ( σπουδές, εμπειρία, interview κ.α ) που κάθε φορά προσδιορίζονται από την επιχείρηση σε συνεργασία με τα στελέχη της HUMAN STRATEGY,  τεκμηριώνουν την κατάλληλη  επιλογή του κάθε ατόμου για την κάθε θέση.

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού  αποτελεί ένα από τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της κάθε επιχείρησης, γι αυτό η μέθοδος αξιολόγησης που προτείνουμε σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο σταθερά όσο και ασταθή σφάλματα που μπορεί να παρουσιαστούν στη διαδικασία της αξιολόγησης με στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική.


Ο Πολυδεύκης χρησιμοποιείται και ως εργαλείο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό  νέων ή ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού.
Ετσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σχολεία , εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων κ.λ.π. προκειμένου να προσδιοριστούν οι κλίσεις του κάθε ατόμου.